Selasa, 19 Februari 2008

Kejahilan AntiHadith dan Jawapan Terhadapnya

Antara pengikut anti hadith yang lain dikenali sebagai Mahmud Abu Rayyah dan bukunya bertajuk Adwa’ ‘ala Sunnah al Muhammadiyyah dan telah dijawab oleh Syekh Mustafa As Siba’I di dalam bukunya yag terkenal iaitu al Sunnah wa Makanatuha fi al Tashri’ al Islam. Antara hujjah yg dikemukakan oleh anti hadith ini ialah :

Sunnah tidak direkod atau dibukukan ke dalam penulisan dimasa kehidupan RasuluLLah S.A.W. Dan sebenarnya ia adalah hasil daripada larangan rasuluLlah kepada para sahabat untuk menulis hadith. Ia mewujudkan ketidak sepakatan antara ulama’ mengenai status hadith dan menurut Abu Rayyah adalah punca utama kepada kemunculan banyak hadith maudu’. Akibatnya, ada kemungkinan terdapat banyak hadith yang sebenarnya dibuktikan sebgai hadith soheh tetap adalah produk dari hadith rekaan oleh perawi yang mempunyai kecenderungan ke arah itu. Berdasarkan fakta ini, tidak rasional bagi Muslim untuk menerima sunnah sebagai sumber Syari’ah dan pengetahuan[1].

Jawapan kepada ANTIHADITH

Kesilapan besar pada hujjah ini adalah cubaan untuk mengaitkan RasuluLLah sebagai punca menyebabkan berlakunya kemunculan hadith maudhu’ (hadith palsu). Ia menyalahkan baginda iaitu sekiranya baginda mengarahkan para sahabat untuk mendokumentasikan Sunnah, tentunya jenayah memalsukan hadith akan dapat dielakkan.

Hujjah seperti ini menurut al Sibai’ sungguh menjijikkan bagi seorang yang mengaku dirinya sebagai Muslim!. Bahkan Abu Rayyah telah memandang rendah bahkan memperlekehkan kepintaran dan sifat keintelektualan baginda yang terkenal dengan sifat fatanah (bijaksana) di dalam perkara yang berkaitan kehidupan seharian dan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Seperti yang dipersetujui oleh jumhur ulamak bahawa fatanah adalah satu daripada sifat kenabian yang ada pada Nabi Muhammad yang sepatutnya setiap umat Islam tahu mengenainya[2].

Malangnya Antihadith ini (AbuRayyah dan pengikutnya yang sefikrah dengan dia) tidak tahu fakta ini sedangkan ia ingin dikenali sebagai Muslim yg moden dan membataskan dirinya dengan Sunnah sebagai sumber syari’ah dan pengetahuan. Pada masa yang sama, Abu Rayyah kelihatan lupa bahawa larangan kepada para sahabat untuk menulis Sunnah lebih kepada pengecualian atau mempunyai had tempoh masa dan bukannya suatu polisi yang kekal.

Larangan tersebut adalah disebabkan oleh beberapa perkara.

Yang pertamanya, peralatan atau material yang tidak mencukupi untuk tujuan pembukuan yang kebanyakannya didapati pada masa itu telah digunakan untuk menulis al Qurran yang secara berterusan disampaikan pada RasuluLlah S.A.W.

Antara sebab lain larangan tersebut adalah kerana ketidakbolehan untuk membezakan antara ayat Allah yang terkandung di dalam al Quran dan dari perkataan manusia yang berasal dari Nabi Muhammad S.A.W. larangan ini adalah hanya berlaku terutamanya pada peringkat awal penurunan wahyu al Quran di mana Muslim ketika itu telah diberi amaran agar tidak berada di dalam kekeliruan di antara perkataan Nabi Muhammad S.A.W dengan al Quran dan sebaliknya.

Dimana jika timbulnya kekeliruan para sahabat selalu bertanya dengan rasuluLlah samada ia adalah wahyu dari Allah atau dari ijtihadnya sendiri. Kemudiannya, selepas para sahabat semakin bijak dan biasa dengan perbezaan antara ayat Allah dan perkataan rasuluLlah, larangan tersebut secara perlahan-lahan telah dilonggarkan, terutamanya kepada para sahabat yang telah diiktiraf dan mendapat keizinan yang khusus dari rasuluLlah sendiri. Jadi hujjah antihadith ini dengan mengatakan bahawa ketiadaan dokumentasi pada zaman rasuluLLah tidak semuannya benar.

Terdapat bukti dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Amru telah menulis apa yang telah dilihat disaksikan dan didengari dari rasuluLlah di dalam satu manuskrip yang dipanggil al Sahifah al Sadiqah. Dia telah melakukannya melalui usahanya dengan berurusan dengan RasuluLlah untuk mendapatkan keizinan, persetujuan dan pengesahan samada apa yang dicatitnya itu adalah benar atau tidak. Sekiranya ia tidak benar maka ia akan meminta rasuluLLah untuk membetulkannya[3].


[1] A Siba’I, al Sunnah wa Makanatuha p. 29
[2] Ibid, p. 29
[3] Bashier, Sunshine at Madinah p. 30

Tiada ulasan: